Ръководство на КИА

Илиан Иванов

Илиан Иванов
Учредител и Член Кооператор на Кооперация „Инвестиционен алианс”, юридически консултант в „Независим Алианс на Работниците и Служителите” /НАРС/.
Директор на дирекция Правно-нормативно обслужване в Община Пловдив.
Хоноруван асистент в ПУ „Паисий Хилендарски”, лектор по „Бизнес право”.
Дългогодишен опит в Областна администрация Пловдив - Директор на Дирекция „Административен контрол регионално развитие и държавна собственост”, както и
Председател на Общинска и Районни избирателни комисии Пловдив.
Юридически консултант в „Международна гражданска асоциация за развитие”.
Юридически консултант на банкови институции, самостоятелна адвокатска практика.
Участва в работна група към Министерство на правосъдието в отдел „Хармонизация и правна реформа на българското право с това на ЕС”.
Участва в разработване на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за Омбудсмана;
Дадени становища по изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Изборен кодекс, Закон за задълженията и договорите, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.
Участва активно в преговорния процес с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие относно сключване на Споразумение за заем на Община Пловдив, в размер на 30 млн. лв.
Участва в преговорния процес с Фонд за регионално развитие „Джесика” за финансиране на проект „Изграждане на дублиращ гребен канал”.
Участва в преговорния процес и подписването на споразумения с ФИСА във връзка с провеждане на световно първенство през 2015,2018, 2019г. в гр. Пловдив.
Изработва единен модел и правила за приемане на подзаконови нормативни актове от страна на местния законодателен орган.
Участва в експертна комисия по присъждане на кредитен рейтинг на Община Пловдив от Standard&Poors.

Завършил право в ПУ „Паисий Хилендарски”, магистър по „Дипломация и международни отношения”, магистърска програма по „Социология на правото и право на Европейския съюз”в „International Institute for the Sociology of Law”, Испания. Правоспособен юрист и сертифициран медиатор.
Владее английски и испански език.