ВСК

Банката е място, където ще ти отпуснат пари, ако им докажеш, че не ти трябват.
Ако си член на ВзаимоСпомагателната Каса на Кооперация "Инвестиционен Алианс",
това означава, че парите ти трябват и не се налага да ходиш до банката.

________________________________________________________________________________


 

КОЙ МОЖЕ ДА СТАНЕ ЧЛЕН НА ВСК ?


Член на ВСК може да стане всеки член на кооперация „Инвестиционен алианс”.
Членството във ВСК е доброволно.
 

КАК ДА СТАНА ЧЛЕН НА ВСК ?


Членовете на ВСК се приемат със заявление, адресирано до управителния съвет, в което декларират, че са запознати с правилника за устройството и дейността на ВСК и че ще спазват правата и задълженията, предвидени в него.
Към заявлението се прилага копие от платежен документ за внесена встъпителна вноска и месечна дялова вноска. Същите могат да бъдат изпращани и по електронен път.
Управителният съвет на ВСК разглежда заявленията за членство и взема решения по тях. Членуването във ВСК започва от датата на протокола, с който е взето решението.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО ВСК 560 Kb (pdf) свали

КАКВИ СА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МИ КАТО ЧЛЕН НА ВСК ?


Всеки член на ВСК има право да:
1. получава заеми;
2. получава  помощ при остра материална нужда;
3. изисква и получава справки по своята партида;
4. бъде поръчител най-много на трима заемополучатели едновременно.
5. тегли до три четвърти от натрупаните си дялови вноски без поръчители, еднократно за период от дванадесет месеца, в случай, че не е ползвател или поръчител по заем.
 
Всеки член на ВСК е длъжен да:

1. внесе еднократна встъпителна вноска;
2. плаща редовно минималния размер на месечните си дялови вноски и да поддържа средствата си във ВСК в установените размери;
3. погасява получените от него заеми в установените размери и срокове;
4. изплаща заемите на нередовни длъжници, на които е поръчител;
5. възстановява получените от него помощи;
6. носи солидарна отговорност за отпуснатите заеми на други членове на ВСК, на които е поръчител;
7. информира органите на управление на ВСК при промяна на работното си място или при безработица.
 

КАКВО МИ СТРУВА?


Еднократна встъпителната вноска, в размер на 25 лева. Тя се внася към момента на приемането на члена на ВСК и покрива разходите по приемането на нови членове и други административни разходи, свързани с дейността на ВСК. Встъпителната вноска е невъзвращаема. 
Дяловият капитал се набира чрез месечни дялови вноски от членовете. Минималният размер на месечната дялова вноска е равен на 20 лева. Членовете по свое желание могат да внасят и по-големи месечни дялови вноски или еднократни суми за придобиване на право на заеми в максимален размер.

Важно е да знаете, че натрупаните във ВСК дялови вноски са гарантирани
и Ви се връщат при напускане.

 

КАК МОГА ДА ПОЛУЧА ЗАЕМ?


ВСК предоставя на редовните си членове, членували в нея най-малко 1 година заеми при облекчени условия и при минимални отчисления.
 
Кандидатстването за предоставянето на заем от ВСК става с подаването на:
1.Заявление за отпускане на заем;
2. Документи за доходите на заемоискателя и поръчителите;
3. Служебна бележка за ангажимента на работодателя да удържа от трудовото възнаграждение вноската за възстановяване на заема;
4. Декларация от кандидата, че има остатъчен доход след удръжки не по-малко от размера на минималната работна заплата, определена за страната месечно за член от семейството;
5. Копие от удостоверение за членство в кооперация „Инвестиционен алианс”;
6. Копие от лична карта;

При наличие на необходимите условия за отпускане на заем:
1. Кандидатът получава писмено потвърждение (вкл. по е-mail), че искането му е одобрено.
2. Кандидатът получава договор, който включва всички условия по ползване и връщане на заема. Към договора се прилага и погасителен план.
3. Договорът се подписва от получателя на заема и поръчителите;

Усвояването на одобрения заем е еднократно по сметка на заемополучателя в срок до 3 дни след подписване на договора от председателя на Управителния съвет на ВСК. 
 

КАК ВРЪЩАМ ЗАЕМА?


Възстановяването на заема се извършва всеки месец на равни вноски, изплащани от заемополучателя, съгласно погасителния план по банкова сметката на ВСК, на каса на ВСК или на касите на Изи пей.
Получателят на заема може да избере предпочитана дата за изплащане на вноските. Предоставеният заем може да бъде възстановен предсрочно по всяко време.

При прекратяване на членството в кооперация „Инвестиционен алианс”, се прекратява и членството във ВСК. В този случай, ако лицето ползва заем, той следва да бъде възстановен на ВСК незабавно.