Финансиране

ФИКСИРАНА СТОЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА И НЕОБХОДИМОТО ФИНАНСИРАНЕ

10.01.2018 г.
финанси и планиране
В тази част Вие трябва да дадете данни за фиксираната стойност на инвестицията, като например разходи за проучване и проектиране, стойността на новата площ, която ще е необходима, подробности относно подготовката на обекта /строителната площадка/, работа по инфраструктурата, ако е необходима такава, нови машини и оборудване, което ще бъде необходимо, и дали машините и оборудването ще бъдат закупени с местна или чужда валута. Посочете всеки основен тип машина и оборудване.
В тази част трябва да включите и 10% за непредвидени разходи, които да Ви осигурят гъвкавост при Вашите операции. Трябва да предвидите и евентуално повишение на цените, както и изисквания в  работния капитал през периода на финансиране да се включат  суровини, произведени стоки и материални и кешови резерви.
Общата стойност на инвестицията трябва да включва фиксираната стойност на инвестицията и работния капитал.
Вие трябва да представите информацията в тази част предимно в табличен вид, и да я приложите като анекси към документацията за финансиране.
ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИЩе допринесе ли Вашия проект за развитието на новите технологии? Или ще използва съществуващи технологии, адаптирани за текущите нужди, като например увеличаване на заетостта? Допринася ли Вашия проект за развитието на социалната дейност в страната? Иновативен ли е проекта и има ли други подобни проекти, които са реализирани?
МЕНИДЖМЪНТМениджърите на Финансовите Институции се интересуват повече от хората, отколкото от продуктите или маркетинговите стратегии. Деветдесет процента от успеха на едно финансиране се дължи на един силен, добре балансиран управленски екип от професионалисти – и само десет процента се дължат на всичките други фактори взети заедно.Финансовите Институции търсят първокласен мениджърски екип с разнообразие от доказани способности, включително разработване на проекти, производство, маркетинг и финанси.
РАБОТНА СИЛАУточнете размера /т.е. броя/ на предвидената работна сила, с разбивка по различните етапи на производство или служебни функции. Опишете състоянието на пазара на труда във Вашата област. Каква е степента на текучеството конкретно във Вашия род дейност? От къде ще намерите добре квалифициран персонал за Вашия проект? Какви условия и възможности за квалификация предвиждате? Това са важни неща за успеха на всеки проект или дейност. С напълно квалифициран персонал, Вашият проект има добри шансове за успех.
Ако цената на труда е по-ниска в сравнение с другите страни, то Вие трябва да подчертаете този важен аспект.
В повечето страни, бизнесът трябва да спазва установения трудов кодекс. Обяснете какъв е трудовия кодекс, който Вашия проект трябва да спазва.
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИТова е най-важната част от Вашата документация за финансиране. Вие трябва да убедите КИА, че Вие и Вашият екип сте напълно запознати с финансовите изисквания за проектно разработване.
Представете финансови баланси, както и предвиждания за загуба и печалба, показващи ефекта от предложеното финансиране ежемесечно през първата година, а след това и предвиждания за печалба и загуба за следващите две години. Изгответе реалистични финансови предвиждания, които да не се различават драматично от  тези на промишлеността във Вашата област.
Изгответе предвижданията си под формата на резюме.
Финансовите предвиждания, изложени под формата на голяма таблица, са изключително привлекателни за Финансовите Институции. По-добре е те също да са представят като анекси към Вашата документация, но трябва да включите в текстовата част на Проекта кратко описание на всяко предвиждане или предварителни изчисления.
Опишете счетоводната политика по отношение на амортизацията, научно-изследователска дейност, данъци, стоково-материални ценности и др.
Опишете в подробности частите от баланса /отчетите/, касаещи дълговете и имуществото, оставащо след ликвидация. Кои са основните Ви заемодатели, ако има такива? За всяка дългосрочна дългова полица упоменете сумата, началната дата, срока, лихвения процент, амортизационен фонд, гаранции. Имате ли настояща/действаща кредитна линия (и)? Ако е така, към кого? Необходими ли са за Вашия проект сезонни финансирания?
 
ЕКОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИМеждународната бизнес общност обръща все по-голямо внимание на екологичните въпроси. Вие трябва да опишете как е планиран Вашият проект, така че да не замърсява околната среда, ако проектът Ви е промишлен. Във всички случаи, повечето описания на проекти днес включват информация по жизнено важния въпрос за екологичния контрол. Трябва на кратко да опишете как планирате да изхвърляте отпадъците по Вашия проект, или да рециклирате промишлените материали. Не е нужно да навлизате в сложни детайли, но ние  ще искаме да се уверим, че Вашият мениджърски екип наистина е загрижен и взима предвид опазването на околната среда.
ЗАКЛЮЧЕНИЕЗа да бъде определен като подходящ за отпускането на финансиране, един проект трябва да е добре планиран и разработен, трябва да допринася за икономическото и социалното развитие на региона или страната.
Една добре изготвена документация за финансиране, представена по най-добрия и убедителен начин и форма, с подходящи таблици и схеми, илюстрации и снимки, има много по-добър шанс да убеди КИА, че Вашият проект има реални шансове за успех.