ВзаимоСпомагателна Каса

КАК ДА СТАНА ЧЛЕН НА ВСК ?


Членовете на ВСК се приемат със заявление, адресирано до управителния съвет, в което декларират, че са запознати с правилника за устройството и дейността на ВСК и че ще спазват правата и задълженията, предвидени в него.
Към заявлението се прилага копие от платежен документ за внесена встъпителна вноска и месечна дялова вноска. Същите могат да бъдат изпращани и по електронен път.
Управителният съвет на ВСК разглежда заявленията за членство и взема решения по тях. Членуването във ВСК започва от датата на протокола, с който е взето решението.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО ВСК 560 Kb (pdf) свали