ВзаимоСпомагателна Каса

КАК МОГА ДА ПОЛУЧА ЗАЕМ?


ВСК предоставя на редовните си членове, членували в нея най-малко 1 година заеми при облекчени условия и при минимални отчисления.
 
Кандидатстването за предоставянето на заем от ВСК става с подаването на:
1.Заявление за отпускане на заем;
2. Документи за доходите на заемоискателя и поръчителите;
3. Служебна бележка за ангажимента на работодателя да удържа от трудовото възнаграждение вноската за възстановяване на заема;
4. Декларация от кандидата, че има остатъчен доход след удръжки не по-малко от размера на минималната работна заплата, определена за страната месечно за член от семейството;
5. Копие от удостоверение за членство в кооперация „Инвестиционен алианс”;
6. Копие от лична карта;

При наличие на необходимите условия за отпускане на заем:
1. Кандидатът получава писмено потвърждение (вкл. по е-mail), че искането му е одобрено.
2. Кандидатът получава договор, който включва всички условия по ползване и връщане на заема. Към договора се прилага и погасителен план.
3. Договорът се подписва от получателя на заема и поръчителите;

Усвояването на одобрения заем е еднократно по сметка на заемополучателя в срок до 3 дни след подписване на договора от председателя на Управителния съвет на ВСК.