Финансиране

КАК СЕ ИЗГОТВЯ ФИНАНСОВ ПЛАН

10.01.2018 г.
финансов план
Финансирането на един бизнес, знанието как да се използват най-ефективно финансовите ресурси, е от решаващо значение за успеха на този бизнес. Следователно е необходимо да изготвите един конкретен и ясен, без ненужни усложнения, подробен Финансов план.
Какво представлява Финансовият план за един малък бизнес?
Финансовият план на един малък бизнес трябва да съдържа всичките основни компоненти на Финансовия план за голямо предприятие. Естествено, Вие ще пропуснете много от сложните части, които са необходими за едно голямо предприятие. Въпреки всичко, общата рамка е същата.
Всеки Финансов план, независимо от мащаба на дейността, е план, в който се описва какви средства ще постъпят в този бизнес. Също така показва как тези средства ще бъдат използвани ефективно, и как тези средства се разпределят като разходи. Основната цел на Финансовия план е да се изложат целите по отношение на приходи и разходи, така че на края на планирания период Вашият бизнес да бъде на печалба. С други думи, това, което влиза като приход, да е повече от това, което излиза като разход.  Ако през няколко последователни планови периода имате повече загуби, отколкото приходи, то Вашият бизнес следва да бъде затворен, а Вие трябва да прекратите непечелившата дейност.
Защо, при положение, че формулата е толкова елементарна, толкова малки частни предприятия се провалят?
Ключовият отговор, най-вероятно, е, че те не са отделили достатъчно време да изготвят Финансов план. Нито пък са изготвяли периодично подробни отчети и анализи, за да разберат къде могат да намалят излишните разходи.
 Дори и много големи предприятия имат този проблем. Във всеки случай, големите предприятия, особено държавните такива, обикновено могат да намерят начини да останат в бизнеса, дори и ако продължително време са на загуба.
Повечето частни фирми не могат да си позволят този лукс, нито пък трябва да си го позволят.
По-голямата част от малките фирми с от един до пет човека обикновено нямат щастието да имат сред членовете си финансов експерт.
Следователно, отговорността да се поддържа разумно финансово управление остава за собственика(собствениците).
Кои са компонентите на един елементарен, но ефективен Финансов план?
Краткосрочни и дългосрочни финансови цели.Вие трябва да изразите количествено Вашите идеи за това как желаете да се разрасне Вашия бизнес. Опишете стратегиите си, как планирате да разнообразите продуктите или услугите, които предлагате. Бъдете по-конкретни. Тази част от Финансовия план трябва да съдържа прогнози за чистите печалби за всяка година, които да нарастват с темп, по-голям от този на инфлацията.
Трябва да използвате различни мерки за ефективност, за да изчислите дейността във финансово отношение. Трябва да цитирате и общи мерки за ефективност, като например Нетен Марж: 10%, възвръщаемост на инвестицията: 30%.
Отбележете как ще нараснат приходите от продажбите. Например, “Пазарният дял на продукта ще нараства докато не обхване 20% от пазара”.
Трябва да представите финансови предвиждания най-малко за три отчетни периода, краткосрочни – месечно, дългосрочни – годишно. Те ще включват обичайните отчетни точки, като Активи: Сметки, по които има да се получават взимания, Пари в банка, Пари в наличност, Стока, Капитално оборудване, и Задължения: Дължими суми, Неизплатени суми, Трудови възнаграждения и други, които обикновено се включват във финансовите отчети.
Когато изготвите това писмено, ще можете да видите по-добре паричния поток.
Вече сте преминали през конкретизирането на цели, уточняването на дългосрочни такива, превръщането на идеи и планове във финансови цифри и предвиждания. Това означава ли край на Вашата работа? Разбира се, че не. Необходимо е да обърнете голямо внимание на една важна област от сферата на финансите: паричния поток на бизнеса, седмица по седмица и месец по месец. Казано по-просто, сега Вие превръщате Вашите внимателно изготвени планове за печалба в седмичните/месечните им еквиваленти. Те представляват началната точка /изходната позиция/ за изчисляване на предвижданията за паричния поток.
Твърде много собственици и управители оставят обмислянето на изчислението на паричния поток за последния момент. Контролирането на средствата може да увеличи печалбите чрез намаляване на разходите за лихви от взети заеми. Това означава да имате на разположение ликвидни средства (пари в брой или в банка), за да се възползвате от изгодни възможности.
ІІ. Краткосрочни и дългосрочни финансови възнаграждения.
В тази част от Финансовия план, Вие трябва да посочите възнагражденията, които собствениците на проектите очакват. Дори и в много малки фирми собственикът трябва да направи разумна преценка за това какво ще получава като заплата. Това е необходимо, за да се изчисли чистата доходоносност на бизнеса. Ако не направите това, то лесно може да сметнете всички печалби за чисти печалби. А наистина ако калкулирате Вашата заплата като разход, чистата печалба ще намалее.
Запомнете, Планът е само една преценка за това какви би трябвало да бъдат Вашите финанси през няколко поредни периода. Периодично Вие трябва да преразглеждате Финансовия план, за да видите къде сте постигнали своите планирани цели, и къде не сте. Тогава променете плана в процеса на работа. Финансовия план представлява Вашия документ, показващ как сте планирали един бизнес да процъфти в краткосрочен и дългосрочен план. Това е един много важен документ за бизнеса Ви.
Пишейки един последователен Финансов план, много по-ясно ще си обясните причините защо сте успели в някои области, а  в други не сте постигнали такъв успех. Също така, когато изготвяте и пишете един Финансов план, работата Ви принуждава да мислите по-рационално за пари, жизнените сили на всеки бизнес.
Конкретните точки, които ще включите във Финансовия план зависят от естеството на Вашия бизнес. Въпреки това, общия вид на презентацията остава същия.
Веднъж щом съставите Вашия Финансов план, трябва да обмислите Вашия маркетинг и стратегия, и да предприемете някои проучвания.
Очакваме вашите идеи и проекти 
Ние ще разгледаме подробно вашия бизнес план или идея 
Моля попълнете апликационната форма и ни я изпратете 
 Апликационна Форма на КИА 718 Kb (doc) свали