Членство

КАКВИ СА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МИ КАТО ЧЛЕН-КООПЕРАТОР?


Всеки член на Кооперацията има право:
1. Да участва и да се ползва от дейността на Кооперацията;
2. Да участва и да гласува в Общото събрание на Кооперацията лично или чрез упълномощено от него лице с право на един глас, независимо от размера на дяловата си вноска;
3. Да иска отменяне на незаконните, противоуставните и неправилните решения и действия на органите на Кооперацията;
4. Да получава дивиденти върху дяловата си вноска;
5. На социално и здравно осигуряване;
6. На достъп за справки до книгата за регистрация на кооператорите;
7. Да избира и да бъде избиран в органите на Кооперацията;
8. Да иска информация от органите на Кооперацията за изпълнението на приети решения и да иска сведения по въпроси, засягащи интересите му, както и интересите на Кооперацията;
9. Да работи по трудово правоотношение с Кооперацията, съобразно своята квалификация и потребностите на Кооперацията; 
10. Да получи дяловата си вноска при прекратяване на членството, както и допълнителните и целеви вноски, актуализирани по установения нормативен ред, припадащия се дивидент, както и заемите, предоставени на кооперацията по реда на Закона за кооперациите, включително припадащите се лихви. Вноските, дивидентът, заемите и лихвите се изплащат на кооператора или на неговите наследници след приемане на годишния финансов отчет, ако е погасил всички свои задължения към кооперацията. В случай на непогасени задължения се извършва прихващане с вземанията на кооператора;
11. Да получава методическа помощ от ръководството и служителите на Кооперацията;
12. Да увеличава размера на дяловата си вноска;
Кооперацията е длъжна да осигурява реализирането на правата на членовете си, както и всички техни права, предвидени в закона или в този Устав.

Кооператорът е длъжен:
1. Да спазва Устава на Кооперацията;
2. Да изпълнява решенията на органите на управление;
3. Да подпомага органите на Кооперацията в тяхната дейност и да съдейства за постигане на целите и задачите, изразени в приетата от Общото събрание и Управителния съвет политика, както и да не уврежда интересите на Кооперацията;
4. Да внася редовно определените с Устава встъпителни, дялови, допълнителни, целеви, членски и други вноски, както и отчисленията за образуваните фондове за взаимно подпомагане при Кооперацията по правила и размери, приети от Общото събрание;
5. Да пази и увеличава кооперативното имущество за осигуряване и възпроизводство на кооперативната дейност с цел повишаване на търговската ефективност на Кооперацията на националния и международните пазари, като използват и действащите кооперативни търговски структури;
6. Да подпомага дейността на Кооперацията;
7. Да спазва кооперативните принципи, да промотира дейността на Кооперацията, с цел привличане на нови членове за активно участие на кооператорите в кооперативната дейност;
8. Да участва редовно и активно с покупки и услуги от кооперативните търговски структури или кооперативната система;

Правата на член-кооператора са свещени права, защото задълженията му са свещени задължения.