ВзаимоСпомагателна Каса

КАКВИ СА РАЗХОДИТЕ И ЛИХВИТЕ ПО ЗАЕМИТЕ?


Върху размера на отпуснатия заем се удържа отчисление в размер на 3%. Отделно от заемоискателя се удържат и разходите по застраховка „Живот” (ако има такава), сключена в полза на ВСК. Отчисленията се удържат еднократно в момента на предоставяне на заема.
При отпускане на заем до три четвърти от размера на натрупаните дялови вноски, върху размера на заема се удържа отчисление единствено в размер на 3%.
ВСК начислява върху отпуснатите заеми лихва, в размер на 1% върху общата сума на заема. Лихвата се удържа еднократно в момента на предоставяне на заема. При отпускане на заем до три четвърти от размера на натрупаните дялови вноски, лихва не се дължи.

ВСК не е банка, а е инструмент за подпомагане на членовете на кооперацията, за да осигури техния спокоен живот и благоденствие. Защото банкерството е заченато в неправда и родено в грях, а според един анекдот „Банкер е човек, който ще ви заеме чадър в слънчево време, за да си го поиска точно, когато завали дъжд”.
 
ПРАВИЛНИК за Устройството и Дейността на ВСК на КИА 840 Kb (pdf) свали