ВзаимоСпомагателна Каса

КАКВИ ЗАЕМИ СЕ ОТПУСКАТ?


При отпускане на заемите, размерът им трябва да бъде напълно обезпечен от натрупаните дялови вноски от заемоискателя и поръчителите.
Това правило не се прилага, ако заемът, който се отпуска е в размер, равен на три четвърти от натрупаните дялови вноски на заемоискателя.

Взаимоспомагателната каса отпуска:
1. краткосрочни заеми със срок на погасяване до 6 месеца;
2. дългосрочни заеми със срок на погасяване до 18 месеца;

Всеки член на ВСК може едновременно да ползва краткосрочен и дългосрочен заем.
Заем се отпуска срещу поръчителство на най-много трима членове на ВСК.