ВзаимоСпомагателна Каса

КАКВО МИ СТРУВА?


Еднократна встъпителната вноска, в размер на 25 лева. Тя се внася към момента на приемането на члена на ВСК и покрива разходите по приемането на нови членове и други административни разходи, свързани с дейността на ВСК. Встъпителната вноска е невъзвращаема. 
Дяловият капитал се набира чрез месечни дялови вноски от членовете. Минималният размер на месечната дялова вноска е равен на 20 лева. Членовете по свое желание могат да внасят и по-големи месечни дялови вноски или еднократни суми за придобиване на право на заеми в максимален размер.

Важно е да знаете, че натрупаните във ВСК дялови вноски са гарантирани
и Ви се връщат при напускане.