Новини

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

14.05.2018 г.
важна обява
От
 
Кооперация „Инвестиционен алианс“, ЕИК 204383338,
със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, ул. Райко Даскалов № 68, ет. 6, офис 5
представлявано от инж. Христо Емилов Боянов
(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)
 
Пълен пощенски адрес:
гр. Пловдив, ул. Райко Даскалов № 68, ет. 6, офис 5
Телефон, факс и ел. поща (e-mail):
тел. 0887 03 35 35, e-mail: iacoop@abv.bg
Управител или Изпълнителен директор на фирмата възложител:
инж. Христо Емилов Боянов
Лице за контакти:
инж. Христо Емилов Боянов, тел. 0887 03 35 35, e-mail: iacoop@abv.bg
адрес: гр. Пловдив, ул. Райко Даскалов № 68, ет. 6, офис 5
 
 
СЪОБЩАВА
 
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изгражднане на:
 
Многофамилна жилищна сграда "Еделвайс" от "затворен тип" с полуподземни гаражи, обществена част и ограда в УПИ XV-510.361, съответстващо на поземлен имот 56784.510.903, кв. 79 по плана на ПУП-ПРЗ и схеми на кв. "Христо Смирненски IV", гр. Пловдив.
 
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пловдив,
Адрес: гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122, e-mail: riosv_plovdiv@dir.bg
 
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗЛЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТАСРЕДА (ОВОС)
 
Съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
 
1. Информация за контакт с възложителя:

 Кооперация „Инвестиционен алианс“ - гр. Пловдив, ЕИК 204383338
със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, ул. Райко Даскалов № 68, ет. 6, офис 5
представлявано от инж. Христо Емилов Боянов
(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)
Пълен пощенски адрес:
гр. Пловдив, ул. Райко Даскалов № 68, ет. 6, офис 5  
Телефон, факс и ел. поща (e-mail):
тел. 0887 03 35 35, e-mail: iacoop@abv.bg.
Управител или Изпълнителен директор на фирмата възложител:
инж. Христо Емилов Боянов
Лице за контакти:
инж. Христо Емилов Боянов, тел. 0887 03 35 35, e-mail: iacoop@abv.bg
адрес: гр. Пловдив, ул. Райко Даскалов № 68, ет. 6, офис 5
 
2. Резюме на предложението:

С реализация на инвестиционното намерение се предвижда ново застрояване - Многофамилна жилищна сграда "Еделвайс" от "затворен тип" с полуподземни гаражи, обществена част и ограда в УПИ XV-510.361, съответстващо на поземлен имот 56784.510.903, кв. 79 по плана на ПУП-ПРЗ и схеми на кв. "Христо Смирненски IV", гр. Пловдив.
В имота е предвидено ново ниско застрояване на жилищна сграда от "затворен тип" с два самостоятелни входа, с четири надземни жилищни етажа и един полуподземен с гаражи, обществена част с кафене и офиси със самостоятелен вход и ограда. Конструкцията на сградата е стоманобетонна, монолитна. Предвиденото застрояване е със следните устройствени показатели:
- обща площ на имота: 3276 кв.м.;
- застроена площ: 1199,38 кв.м.;
- разгърната застроена площ: 3929,23 кв.м.;
- разгърната застроена площ с полуподземен етаж: 5319,47 кв.м.;
- Кинт: 1,2;
- % застр.: 60%;
- % озел.: 40 %.
Имотът граничи с имот: 56784.510.904, 56784.510.360, 56784.510.828, 56784.510.358, 56784.230.87, 56784.230.102.
Предвижда се бъдещият строеж да се свърже със селищните довеждащи и отвеждащи ВиК съоръжения, съгласно сключен Предварителен договор с „ВиК“ ЕООД и след проектиране и изграждане на уличен водопровод и уличен канал.
Присъединяването към електроразпределителната мрежа ще се осъществи съгласно сключен Предварителен договор с „ЕР ЮГ“ ЕАД и след изграждане на трафопост в рамките на имота на Възложителя.
Комуникационният достъп се осъществява от съществуваща улица от север на имота.
При реализиране на застрояването се предвиждат изкопни работи за фундиране с дълбочина до 2,70 м под нивото на съществуващия терен.
Проектът се изготвя в съответствие с действащ ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № 15ОА3026 г. от 04.11.2015 г. на Кмета на Община Пловдив за ПИ 56784.510.903, съответстващ на УПИ XV-510.361, кв. 79 по плана на ПУП-ПРЗ на кв. "Христо Смирненски IV", гр. Пловдив.
Имотът не се намира в близост до защитени територии и не се очаква да има  трансгранично въздействие.
Достъпът до имота е осигурен от прилежащ съществуващ път от северната страна на имота.
Не се очаква емитирането на вредни или опасни вещества във въздуха или водите.
По време на строителството и експлоатацията на бъдещият обект, формираните отпадъци ще се събират в контейнери, които ще се извозват на определените места, предвидени от съответната община.