Финансиране

ПРОИЗВОДСТВЕН ПЛАН

10.01.2018 г.
план
Ако Вашият проект е за производство на някаква стока, опишете подробно местонахождението на завода, квадратни метри, брой етажи, вид конструкция, площ на земята. Включете и основното оборудване, моторни превозни средства и др., собственост на проекта.
Какво е предвижданото оперативно ниво, изразено като процент на предвиждания капацитет? Дали ориентацията ще е към производство “на парче” или към масово производство?
Обяснете много накратко как ще бъде произвеждан продукта от началото до края. Включете информация за стойността/обема на различните нива на производство. Как, като функция от приходите, се променят оборудването и изискванията към персонала?
Опишете Вашия подход към качествения контрол, контрола на производството и инвентара. Накратко опишете важните производствени материали. Кои са основните доставчици на материали, къде се намират тези доставчици и какво количество се закупува годишно? Има ли отстъпки при закупуването?
Какъв е средния стоково-материален оборот на други компании в този вид дейност и къде е Вашата в сравнение с тях? Вероятно може да получите тази информация за съответното производство от Националната или Регионална Търговска Камара или организация на работодателите.