Членство

Правете това, което правите толкова добре, че всички да искат да го видят пак
и да доведат приятел със себе си.


Капиталът не е толкова важен в бизнеса. Опитът не е толкова важен. Можете да се сдобиете и с двете. Важни са идеите. Най-ценният капитал на Кооперацията са нашите членове с техните идеи, които заедно можем да реализираме. Ние създаваме възможности за членовете на Кооперацията, желанието ни е да работим съвместно, да оценяваме мнението и способностите Ви, да изграждаме приятелства, защото приятелство, основано на бизнеса, е по-добра сделка от бизнес, основан на приятелството.
Член на Кооперацията може да бъде всеки гражданин, навършил 16 години, който не е поставен под пълно запрещение и е съгласен с Устава й. Ненавършилите пълнолетие лица и поставените под ограничено запрещение могат да членуват в Кооперацията с предварително писмено съгласие на родител или попечител.
 
Член на Кооперацията може да бъде и всяко дееспособно и правоспособно чуждестранно физическо лице, което е навършило пълнолетие, съгласно националното си законодателство.
 

КАК ДА СТАНА ЧЛЕН-КООПЕРАТОР?


Приемането на член-кооператор се извършва по писмена молба на желаещия с решение на Управителния съвет.
Заявлението за членство трябва да е саморъчно подписано, подава се в офиса на Кооперацията, като може да се изпрати по пощата или с куриер. Данните в заявлението следва да бъдат точни и коректни. Кооперация „Инвестиционен алианс” е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и притежава
Удостоверение № 433166.
С подаването на заявлението за членство кандидатът следва да е внесъл встъпителна вноска и дяловия си капитал. Плащането може да се извърши по банков път по банкова сметка на Кооперацията, на каса на „Изи пей” или в офиса на КИА. За всяко плащане се издава надлежен платежен документ.
Управителният съвет разглежда заявлението за членство на първото заседание след датата на подаването. Членството в КИА възниква от датата на решението на управителния съвет.
Решението на Управителния съвет за приемане на член-кооператор се утвърждава от Общото събрание.
Приетият член на Кооперацията се вписва в книгата на кооператорите и му се издава удостоверение.
В ерата на информационното общество членството в КИА може да стане само в няколко стъпки:
Изтегляте от сайта на КИА заявлението за членство и го попълвате;
Разпечатвате го и полагате собственоръчно подписа си;
Превеждате по банкова сметка на КИА дължимите вноски;
Изпращате подписаното заявление и копие от банковия превод по куриер или по поща; 

Искаш ли да стигнеш до някъде, но няма път – прокарай го. 
Заявление за Членство КИА 674 Kb (pdf) свали

ЗАЩО ДА СТАНА ЧЛЕН-КООПЕРАТОР?


Защото…

Имате уникалния шанс идеите Ви да бъдат не само чути, но и реализирани;
Ставате част от екипа на КИА и голямото кооперативно семейство;
Участвате пряко във вземането на решения за развитието и дейността на кооперацията;
Получавате отстъпки от партньори на КИА и от туристическите, търговските и други обекти на кооперацията;
Генерирате бонуси и участвате в годишната томбола с награди;
Можете да разчитате на взаимопомощ;
КИА ще подпомогне Вас и Вашите семейства в случай на нужда при безработица, заболяване, неработоспособност;
КИА може да подкрепи Вас или член на семейството Ви със стипендия;
КИА ще Ви предостави заем при нужда от финансови средства при преференциални условия;
КИА може да Ви предложи подходяща работна позиция, отговаряща на Вашата квалификация и нашите потребности;
Дяловият капитал и дивидента са Ви гарантирани;

Дяловите Ви вноски не подлежат на запор и принудително изпълнение за Ваши задължения.
Има само една причини да откажеш, но хиляди начини да обясниш отказа си. Ние не Ви убеждаваме да приемете, но ако го направите, няма какво да загубите, защото можеш да победиш другите със собствените си доводи. Но да ги убедиш можеш само с техните.


 

КАКВИ СА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МИ КАТО ЧЛЕН-КООПЕРАТОР?


Всеки член на Кооперацията има право:
1. Да участва и да се ползва от дейността на Кооперацията;
2. Да участва и да гласува в Общото събрание на Кооперацията лично или чрез упълномощено от него лице с право на един глас, независимо от размера на дяловата си вноска;
3. Да иска отменяне на незаконните, противоуставните и неправилните решения и действия на органите на Кооперацията;
4. Да получава дивиденти върху дяловата си вноска;
5. На социално и здравно осигуряване;
6. На достъп за справки до книгата за регистрация на кооператорите;
7. Да избира и да бъде избиран в органите на Кооперацията;
8. Да иска информация от органите на Кооперацията за изпълнението на приети решения и да иска сведения по въпроси, засягащи интересите му, както и интересите на Кооперацията;
9. Да работи по трудово правоотношение с Кооперацията, съобразно своята квалификация и потребностите на Кооперацията; 
10. Да получи дяловата си вноска при прекратяване на членството, както и допълнителните и целеви вноски, актуализирани по установения нормативен ред, припадащия се дивидент, както и заемите, предоставени на кооперацията по реда на Закона за кооперациите, включително припадащите се лихви. Вноските, дивидентът, заемите и лихвите се изплащат на кооператора или на неговите наследници след приемане на годишния финансов отчет, ако е погасил всички свои задължения към кооперацията. В случай на непогасени задължения се извършва прихващане с вземанията на кооператора;
11. Да получава методическа помощ от ръководството и служителите на Кооперацията;
12. Да увеличава размера на дяловата си вноска;
Кооперацията е длъжна да осигурява реализирането на правата на членовете си, както и всички техни права, предвидени в закона или в този Устав.

Кооператорът е длъжен:
1. Да спазва Устава на Кооперацията;
2. Да изпълнява решенията на органите на управление;
3. Да подпомага органите на Кооперацията в тяхната дейност и да съдейства за постигане на целите и задачите, изразени в приетата от Общото събрание и Управителния съвет политика, както и да не уврежда интересите на Кооперацията;
4. Да внася редовно определените с Устава встъпителни, дялови, допълнителни, целеви, членски и други вноски, както и отчисленията за образуваните фондове за взаимно подпомагане при Кооперацията по правила и размери, приети от Общото събрание;
5. Да пази и увеличава кооперативното имущество за осигуряване и възпроизводство на кооперативната дейност с цел повишаване на търговската ефективност на Кооперацията на националния и международните пазари, като използват и действащите кооперативни търговски структури;
6. Да подпомага дейността на Кооперацията;
7. Да спазва кооперативните принципи, да промотира дейността на Кооперацията, с цел привличане на нови членове за активно участие на кооператорите в кооперативната дейност;
8. Да участва редовно и активно с покупки и услуги от кооперативните търговски структури или кооперативната система;

Правата на член-кооператора са свещени права, защото задълженията му са свещени задължения.
 

КОЛКО СТРУВА ЧЛЕНСТВОТО В КИА?


Всеки член на Кооперацията прави задължително встъпителна и дялова вноска.
Встъпителната вноска е в размер на 45 лева. Тя се внася към момента на приемането на член-кооператора и покрива разходите по приемането на нови членове. Встъпителната вноска е еднократна и невъзвращаема. 
Минималният размер на дяловата вноска е равен на 100 лева. Когато дяловата вноска е непарична, тя се оценява от три вещи лица, определени от управителния съвет на кооперацията.
Членовете на кооперацията могат свободно да увеличават размера на дяловата си вноска.

Инвестицията в спомени води до банкрут на мечтите.

 

КАК ДА УВЕЛИЧА ДЯЛОВИЯ СИ КАПИТАЛ, СЛЕД КАТО ВЕЧЕ СЪМ ЧЛЕН-КООПЕРАТОР ?


Подава се Завяление до Управителния Съвет за Увеличаване на Дяловия Капитал и след произнасяне на решението му, може да внесеш допълнителната дялова вноска и да получиш по голяма сума, след разпределяне на дивидентите от Общо Събрание в което участваш и ти !
 
Заявление за Увеличаване на Дялова Вноска 599 Kb (pdf) свали