Ръководство на КИА

Д-Р. АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

Александър Александров
Докторантура (PhD) в Институт за държавата и правото при Българска академия на науките. Успешно защитен дисертационен труд през юни 2014г., за което е присъдена научна и образователна степен „доктор по право“. Юридически факултет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” специалност Право, образователна степен Магистър Национална търговска гимназия – Пловдив, специалност Стопански мениджмънт. Обучение по програмата „Младите лидери на България“ (Bulgarian Young Leaders Program  - BYLP), администрирана от Институт за международно образование (IIE) и проведена в  Ню Йорк, Вашингтон, Денвър и Сан Франциско, САЩ. Програмата е насочена към обучение на професионалисти от сферата на правосъдието и е фокусирана върху върховенството на закона и добрите практики в Американската съдебна система. Участие в Международен семинар в Париж, Франция, посветен на климатичните промени и културно- историческото наследство. Участие във Втора национална докторантска конференция с изнасяне на доклад. Специализация и научно-изследователска работа в областта на търговското и корпоративното право в Институт за правни изследвания – Лондон, Англия. Специализация и научно-изследователска работа в областта на търговското право в Институт за сравнително и международно частно право – Хамбург, Германия. Участие в научен проект “Насърчаване на потенциала за развитие на юристи –докторанти и млади учени“, осъществяван от Института за правни науки при Българска академия на науките .
Участие в множество семинари, организирани от Института за правни науки при БАН и
Адвокатски съвет - Пловдив. Публикувана книга: Придобиване на собствени акции по Търговския закон. София, Издателство Апис, 2015. Адвокат към Адвокатска колегия – Пловдив
Главен Асистент по Търговско право в Института за държавата и правото при БАН. 
Хонурован Асистент по Гражданско право в Юридически факултет на Пловдивски университет
„ Паисий Хилендарски“. Практически стаж в адвокатска кантора в Лондон