Инвестиции

ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ФОНДОВЕ И КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

05.01.2018 г.
пари и ценни книжа
Индивидуалната инвестиционна сметка на КИА представлява активно управляван портфейл от ликвидни финансови инструменти на българския и глобалните пазари. Създаваме дългосрочна инвестиционна рамка, основана на ключови параметри като инвестиционен хоризонт, целева доходност, данъчни специфики. Целта е да изградим персонализирана стратегия за алокация на активите, която да доведе до търсените резултати при оптимално управление на риска.
Фондовете са подходящи за постигане на добра диверсификация при сравнително малка инвестиция с цел намаляване на риска и постигане на експозиция към богата палитра от инструменти при ниски транзакционни разходи.