Новини

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на К-я ИНВЕСТИЦИОНЕН АЛИАНС 2023

15.11.2023 г.
хотел пловдив
На основание чл.16 от Закона за кооперациите, чл. 18 от Устава, във връзка с Решение № 190-УС, взето с Протокол № 149 от 10.11.2023г. на УС, Управителният съвет на КООПЕРАЦИЯ “ИНВЕСТИЦИОНЕН АЛИАНС” – гр. Пловдив, свиква извънредно Общо събрание на член-кооператорите, което ще се проведе на 01.12.2023г. от 18.00 часа на адрес: гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ 38, Парк хотел Пловдив, зала „Пълдин“, при следния дневен ред:
 
1. Вземане на решение за продажба на два имота на кооперацията и определяне
    на минимална продажна цена; 
2. Разни;        
   

Поканват се всички член-кооператори да вземат участие в работата на ОС лично или чрез редовно упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред и образеца на  пълномощно са на разположение на член-кооператорите на адреса на управление на кооперацията -  гр. Пловдив,  ул.  “Райко Даскалов“ № 68, ет. 6, офис № 5 - всеки работен ден от 9 до 16 часа  и  при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на член-кооператорите и техните пълномощници започва в 17.30 часа на 01.12.2023г. на мястото на провеждане на Общото събрание: гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ 38,
Парк хотел Пловдив, зала „Пълдин“.
 
Пълномощниците трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно.
При липса на кворум, на основание чл. 17 ал. 2 ЗК и чл. 21 ал. 2 от Устава, заседанието на ОС ще започне един час по-късно (на 01.12.2023г. от 19.00 часа) на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове на кооперацията.

Поканата е изготвена от членовете на Управителния съвет в съответствие с Решение № 190 -УС, взето с Протокол № 149 от 10.11.2023г. на УС.

Поканата е поставена на видно място чрез залепване на таблото за обявления по седалището и адреса на управление на Кооперацията на 15.11.2023г. Същата е публикувана на интернет сайта на кооперацията (www.bg-invest.eu) в рубрика „новини” на 15.11.2023г.