Инвестиции

Инвестиции в "ИТ" сектор

06.01.2018 г.
it сектор
КИА инвестира в разработки на софтуер за компютърсни системи и приложения за телефони
Подпомагаме и участваме в нови идей и процеси в ИТ сектора, като се стремим да бъдем максимално ефективни и да създаваме оптимизирани решения, като обръщаме внимание на всички детайли.
С нас можете да реализирате всяка ваша добра и полезна идея ...
...................
КИА инвестира в разработки на софтуер за компютърни системи и приложения за телефони.
Подпомагаме и участваме в нови идеи и процеси в ИТ сектора. Стремим да бъдем максимално ефективни и да създаваме оптимизирани решения, като обръщаме внимание на всички детайли.
С нас можете да реализирате всяка ваша добра и полезна идея.
Инвестициите в ИТ могат да обогатят живота на хората и да подобрят изпълнението и предоставянето на продукти и услуги от организациите. През последното десетилетие Интернет съзря от средство за комуникация между учени и университетски преподаватели до световен ресурс, в който гражданите могат да взаимодействат с правителствата по множество начини, например като получават услуги, осигуряват и получават информация, задават въпроси и правят коментари на предложени правила. Макар че имат потенциала да подобряват живота и организациите, ИТ проектите могат да бъдат и много рисковани, скъпи и в крайна сметка да се превърнат в непродуктивни грешки. Налични са многобройни доклади и свидетелски показания, твърдящи, че ИТ проекти твърде често носят преразход на средство и изоставане от график, като същевременно допринасят малко за постигането на свързани с мисията резултати.
Задачата на ИТ сектора е да повишава ефективността на бизнеса с помощта на информационните технологии. Но инвестициите трябва да се обосновават с използване на бизнес терминология. Времената, когато решенията се вземаха на принципа “да опитаме” вече отминаха. Бизнесът се интересува от пет ключови показателя, когато става дума за обосновка на бюджета за финансиране на нови ИТ проекти:
обща стойност на притежание или всички разходи за внедряване и експлоатация на ИТ средствата;
възвращаемост на инвестициите в проекта;
период на изплащане на проекта;
чиста текуща стойност (или нетната осъвременена стойност). Този показател показва величината на паричните средства, които инвеститорът очаква да получи от проекта, след като паричните приходи изплатят първоначалните инвестиционни разходи и разходите свързани с осъществяването на проекта.
вътрешна норма на възвръщаемост (доходност).Добър инструмент за справяне с изброените предизвикателства може да се окаже преходът към концепцията за управление на ИТ сектора като бизнес подразделение. Този подход предполага разработка и предоставяне на ИТ услуги на бизнес потребителите в самата организация, а може би и навън - на други компании. Предоставянето на ИТ като услуги предполага създаването на каталог с ИТ услуги, оценка на тяхната себестойност, изчисляване на възвращаемостта и рисковете за бизнес потребителите.
На Фигура 1 са илюстрирани централните компоненти на модела за мениджмънт на инвестиции в ИТ – подбор, контрол и оценка. Този модел осигурява системен метод за организациите за минимизиране на рисковете и същевременно максимизиране на възвръщаемостта от инвестициите.

На Фигура 2 са показани петте етапа и се дава кратко описание на всеки един от тях.

 
 
На Фигура 3 са представени стъпките на съзряването, нужни за придвижване на проекта към следващ етап