Членство

КАК ДА СТАНА ЧЛЕН-КООПЕРАТОР?


Приемането на член-кооператор се извършва по писмена молба на желаещия с решение на Управителния съвет.
Заявлението за членство трябва да е саморъчно подписано, подава се в офиса на Кооперацията, като може да се изпрати по пощата или с куриер. Данните в заявлението следва да бъдат точни и коректни. Кооперация „Инвестиционен алианс” е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и притежава
Удостоверение № 433166.
С подаването на заявлението за членство кандидатът следва да е внесъл встъпителна вноска и дяловия си капитал. Плащането може да се извърши по банков път по банкова сметка на Кооперацията, на каса на „Изи пей” или в офиса на КИА. За всяко плащане се издава надлежен платежен документ.
Управителният съвет разглежда заявлението за членство на първото заседание след датата на подаването. Членството в КИА възниква от датата на решението на управителния съвет.
Решението на Управителния съвет за приемане на член-кооператор се утвърждава от Общото събрание.
Приетият член на Кооперацията се вписва в книгата на кооператорите и му се издава удостоверение.
В ерата на информационното общество членството в КИА може да стане само в няколко стъпки:
Изтегляте от сайта на КИА заявлението за членство и го попълвате;
Разпечатвате го и полагате собственоръчно подписа си;
Превеждате по банкова сметка на КИА дължимите вноски;
Изпращате подписаното заявление и копие от банковия превод по куриер или по поща; 

Искаш ли да стигнеш до някъде, но няма път – прокарай го. 
Заявление за Членство КИА 674 Kb (pdf) свали