Финансиране

КАК СЕ ПИШЕ ЕФЕКТИВЕН БИЗНЕС-ПЛАН

10.01.2018 г.
бизнес план
Веднъж щом направите подходящото планиране в писмен вид, повечето проблеми ще се изяснят. Без писмено планиране, обаче, ще взимате решения основани по-скоро на Вашите чувства и интуиция, отколкото на дългосрочни цели.
Когато правите списък на целите, подредете ги по важност. След това определете под-целите. Сега вече сте започнали изготвянето на общ бизнес-план. Запишете задачите, необходими за реализирането на всяка цел. Много често задачи, необходими за реализацията на една цел, са нужни за реализацията и на други цели.
Причината е, че на повечето хора им е трудно да изразят в писмен вид своите идеи така, че тези идеи да следват някаква логическа последователност.
Тази процедура ще Ви накара да се замислите за бъдещето и така ще стигнете до ефективни планове за своята дейност.
По-долу, а и в следващите страници  Ви даваме някои елементарни предложения как да си поставите реалистични цели.
Общите икономически условия може да допринесат за успеха на дадена дейност. Ако икономическите условия са добри, то дори и един слабо организиран бизнес-план има шансове за успех. Когато, обаче, икономическите условия не са толкова добри, то само малко дейности запазват своя успех.Обикновено тези успешни дейности имат написани бизнес-планове и финансови планове. Освен това, техните собственици знаят как най-добре да оползотворят своето време. Доброто планиране ще Ви помогне да се чувствате сигурни, че Вашата организация ще има успех и ще се развива, независимо от външните икономически условия.
Когато планирате, трябва да включите предвиждания Вашата фирма да разшири бизнеса си на нови пазари. Целият Ви персонал трябва постоянно да търси нови начини за маркетинг и реклама, чрез които да достигнете до нови групи от потенциални клиенти и бизнес на нови пазари.
Планирането помага да се визират точни резултати от изпълнението на специфичните задачи. Вашият успех в бизнеса ще бъде по-сигурен, ако извършите подходящото планиране, и ако всеки член на организацията осъзнава своите отговорности при изпълнението на специфични задачи.
Какво представлява бизнес-плана?
Бизнес-планът ще Ви служи и като “пътна карта”, и като “контролен списък” когато започвате новата си дейност.
“Пътната карта” ще Ви напомня за къде сте се запътили. Тя ще Ви държи на правилния път. Ще Ви предупреди, когато се появят сериозни проблеми, а такива със сигурност ще възникнат.
Следователно, разумна практика е да изготвите Вашата бизнес-карта /бизнес-план/ в писмен вид. Това ще Ви принуди да анализирате повече фактори, касаещи бъдещия Ви бизнес, отколкото обикновено бихте направили без писмен план.
Как е организиран планът? Основните части на един бизнес-план са:
            І. Декларация на целите.
            ІІ. Описание на дейността.
            ІІІ. Маркетингов план.
            ІV. Организационен план.
            V. Финансов план.     
Част І.
Декларацията на целите е кратко описание, идентифициращо дейността. В него е описано кой притежава бизнеса, каква е сумата на финансирането, от което се нуждае, какъв е потенциалът за печалба.
Част ІІ.
Описанието на бизнеса /дейността/ изяснява типа дейност, продукта или услугата, която ще продавате, и защо това обещава да е една успешна дейност.
Част ІІІ
Маркетинговият план изразява в писмен вид как Вие ще предложите на пазара своя продукт или услуга така, че да имате печалба. В него са описани Вашите потенциални клиенти, техните начини при изпълнението на търговска дейност, местонахождението им и прочие. Вие анализирате своята конкуренция и описвате техните методи на маркетинг и дял на пазара. В тази част Вие трябва да обясните защо Вашата дейност ще превъзхожда тази на конкурентите Ви, и как ще привлечете и задържите клиенти.
Част ІV.
Организационният план описва как планирате да организирате и управлявате дейността. Тук Вие следва да включите информация за мениджърския /управленския/ Ви екип и техните квалификации. Трябва да опишете какви служители са Ви нужни и как ще ги назначите, как ще им заплащате, как ще ги обучите и как ще контролирате тяхната работа. Трябва да включите и плановете си за управлението на финансите, счетоводството и деловодството. Обяснете в писмен вид законово-юридическата структура, която сте приложили като схема. Отбележете и всички разрешителни и лицензи, които имате, или разпоредби, които са от изключителна важност за Вашата дейност.
Част V.
Финансовият план показва как възнамерявате да използвате средствата във Вашата дейност. Включете финансови предвиждания, официално сведение за паричния поток и анализ на периода на възвръщане на първоначалните инвестиции. В идеалния случай, този финансов план показва как ще използвате своите пари, или парите, които взимате за финансиране на Вашия проект. Тази част от бизнес плана е несъмнено най-важна. В нея трябва да бъдат намерени отговорите на въпроси като колко средства са Ви необходими за покриването на текущи разходи.
В него трябва също да е посочено каква сума Ви е необходима, за да заплатите за капиталната инвестиция, и каква сума планирате като печалба след определен период. Финансовият план е Вашата карта, която Ви показва как да използвате парите си. Дори и големи, наложили се фирми понякога срещат трудности при покриването на текущите разходи, като например трудовите възнаграждения на персонала. В такива случаи те са принудени да продадат част от активите си, за да посрещнат тези разходи. Това важи ли и за Вас? Разбира се, че важи!
Защо е необходимо да си правите труда да съберете тази информация и да я представите, заедно с идеите си, в писмен вид, черно на бяло? Отговорът е съвсем елементарен. Ако не можете да изразите идеите си в писмен вид, вероятно не сте ги обмислили добре. Когато отделите време да съберете информацията, да я класифицирате, осмислите и след това да я напишете, тогава ще видите много по-ясно много важни аспекти и неща, за които не сте мислили преди.
/Нима някоя разумна строителна компания би започнала строеж на сграда без архитектурни планове, без да изчисли стойността на суровините, надниците и заплатите, финансови разходи и др.?
Ако тази строителна компания не оформи в писмен вид всичките си планове, след като добре ги е обмислила, то шансът сградата да се срути след няколко години е огромен.
Самите Вие бихте ли започнали дейност за себе си без да имате своя /архитектурен план/ бизнес план? Определено не.