ВзаимоСпомагателна Каса

КАКВИ СА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МИ КАТО ЧЛЕН НА ВСК ?


Всеки член на ВСК има право да:
1. получава заеми;
2. получава  помощ при остра материална нужда;
3. изисква и получава справки по своята партида;
4. бъде поръчител най-много на трима заемополучатели едновременно.
5. тегли до три четвърти от натрупаните си дялови вноски без поръчители, еднократно за период от дванадесет месеца, в случай, че не е ползвател или поръчител по заем.
 
Всеки член на ВСК е длъжен да:

1. внесе еднократна встъпителна вноска;
2. плаща редовно минималния размер на месечните си дялови вноски и да поддържа средствата си във ВСК в установените размери;
3. погасява получените от него заеми в установените размери и срокове;
4. изплаща заемите на нередовни длъжници, на които е поръчител;
5. възстановява получените от него помощи;
6. носи солидарна отговорност за отпуснатите заеми на други членове на ВСК, на които е поръчител;
7. информира органите на управление на ВСК при промяна на работното си място или при безработица.