Членство

КОЛКО СТРУВА ЧЛЕНСТВОТО В КИА?


Всеки член на Кооперацията прави задължително встъпителна и дялова вноска.
Встъпителната вноска е в размер на 45 лева. Тя се внася към момента на приемането на член-кооператора и покрива разходите по приемането на нови членове. Встъпителната вноска е еднократна и невъзвращаема. 
Минималният размер на дяловата вноска е равен на 100 лева. Когато дяловата вноска е непарична, тя се оценява от три вещи лица, определени от управителния съвет на кооперацията.
Членовете на кооперацията могат свободно да увеличават размера на дяловата си вноска.

Инвестицията в спомени води до банкрут на мечтите.