Финансиране

МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ И СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДАЖБИ

10.01.2018 г.
представяне
Вие трябва да представите изчерпателно описание на стратегията за маркетинг и продажби. Важно е и маркетинговото проучване и стратегията за продажбите да бъдат добре документирани /оформени/, точни и убедителни. Всички прогнози относно продажбите – а от тук и предвижданията за броя на служителите, изискванията за капитални инвестиции, покупки, изисквания за площ и пространство, счетоводен контрол, и т.н. – зависят от точността на Вашето маркетингово проучване.
Нека основното Ви съображение и мотив бъде пазара, а не продукта. Ясно опишете Вашата дейност, продукта или услугата, която предлагате, маркетинговите канали и региони. Обяснете точно как продуктът или услугата достигат до потребителя.
Точно опишете Вашите клиенти. Къде са те?
Изложете Вашите виждания относно типа дейност, с който се занимавате като цяло. Какъв е размерът на пазара и какво е Вашето мнение за тенденциите в него?
Направете сравнение между пазарът преди пет години и пазарът след пет години.
Обсъдете възможни проблеми и рискови фактори, свързани с проекта, наличност на суровини или други промишлени стоки, необходими за производството, експортно/импортни квоти, пазар на труда, и т.н.