За нас

Нашата мисия и ценности

мисия
ЦЕЛ

Нашата цел е задоволяването на икономически и социални интереси на член-кооператорите на основата на взаимопомощ и сътрудничество между тях, като в изпълнение на тази цел осъществяваме търговска, инвестиционна и други дейности от взаимен интерес в полза на членовете ни.
Стремежът ни е заедно с Вас да осигурим устойчиво развитие на Кооперацията, за да повишим  конкурентоспособността на кооперативния бизнес. Постигането на целта неизбежно ще доведе до финансови успехи на Кооперацията и до по-висока доходност за членовете ни. Уверени сме, че с Ваша помощ ще успеем да приобщим към кооперативната идея все по-голяма част от обществото, която да приеме кооперативните принципи и ценности и да работи осъзнато и последователно за тяхното спазване и популяризиране. Това по естествен път ще разшири териториалния обхват и пазарния сегмент, в които Кооперацията ще осъществява дейност в полза на своите членове и с тяхното активно участие.

ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПИ

Кооперативният бизнес модел е изграден на принципите на солидарността и взаимопомощта, доброволност, демократично управление от членовете, автономност и независимост, коопериране между членовете и загриженост за общността и работи изцяло в полза на членовете и общността. Това го отличава от останалите бизнес структури и определя Кооперацията като важен фактор за икономиката, социалните дейности, устойчивото развитие и заетостта във всички региони на страната.
В центъра на нашето съществуване и трасирането на пътя ни напред стои кооперативната идентичност, която чрез максималното участие на членовете и необходимия капитал, създава устойчивост и конкурентоспособност на кооперативния бизнес.

МИСИЯ

Мисията на Кооперацията е да се развива и разширява дейността си чрез отговорно управление на ресурсите, които сте ни поверили. Вярвайки, че бъдещето принадлежи на организациите, които инвестират в „споделената полза”, ние имаме визията за развитие на кооперативната икономика, която да осигури стабилност, устойчивост и ползи за всички членове, а не за тесен кръг от тях. Ние възприемаме Кооперацията като мисия, като се фокусираме основно върху  потребностите на членовете и общността.
 
За осъществяване и развитие на дейността си, Кооперацията:
- придобива, стопанисва и управлява движимо и недвижимо имущество;
- полага грижи за непрекъснато увеличаване на член-кооператорите;
- участва в изграждането на междукооперативни предприятия и осъществява интеграционни връзки за разгръщане на съвместна стопанска дейност с други икономически единици при запазване на юридическата си самостоятелност;
 
- изпълнява функции и дейности, необходими за задоволяване на общия интерес на членовете си, като осъществява наред с търговската социална, образователна и културна дейност;