Новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ на Кооп. ИНВЕСТИЦИОНЕН АЛИАНС 2024

08.01.2024 г.
парк хотел пловдив
На основание чл.16 от Закона за кооперациите, чл. 18 от Устава, във връзка с Решение № 192-УС, взето с Протокол № 150 от 05.01.2024 г. на УС, Управителният съвет на КООПЕРАЦИЯ “ИНВЕСТИЦИОНЕН АЛИАНС” – гр. Пловдив, свиква Общо събрание на член-кооператорите, което ще се проведе на 27.01.2024 г. от 10.00 часа на адрес: гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ 38, Парк хотел Пловдив, конферентна зала, при следния дневен ред:
 
1.    Утвърждаване на решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове 
2.    Освобождаване на член-кооператори
3.    Гласуване на оставката на Председателя на Кооп. Инвестиционен Алианс
4.    Вземане на решение за получаване на заем от член-кооператори и клиенти н Кооп. Инвестиционен Алианс
5.    Вземане на решение за увеличаване на дяловия капитал от нови членове
6.    Обсъждане и вземане на решения за нови инвестиционни проекти
7.    Разни;    


Поканват се всички член-кооператори да вземат участие в работата на ОС лично или чрез редовно упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред и образеца на  пълномощно са на разположение на член-кооператорите на адреса на управление на кооперацията -  гр. Пловдив,  ул.  “Райко Даскалов“ № 68, ет. 6, офис № 5 - всеки работен ден от 9 до 16 часа  и  при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на член-кооператорите и техните пълномощници започва в 9.30 часа на 27.01.2024г. на мястото на провеждане на Общото събрание: гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ 38,
Парк хотел Пловдив.

 
Пълномощниците трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно.
При липса на кворум, на основание чл. 17 ал. 2 ЗК и чл. 21 ал. 2 от Устава, заседанието на ОС ще започне един час по-късно (на 27.01.2024 г. от 11.00 часа) на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове на кооперацията.
Поканата е изготвена от членовете на Управителния съвет в съответствие с Решение № 192 -УС, взето с Протокол № 150 от 05.01.2024 г. на УС.

Поканата е поставена на видно място чрез залепване на таблото за обявления по седалището и адреса на управление на Кооперацията на 08.01.2024 г. Същата е публикувана на интернет сайта на кооперацията (www.bg-invest.eu) в рубрика „новини” на 08.01.2024 г., както и във вайбър групата на КИА