Социални дейности

Принципи

принципи
Социалните дейности насърчават социалната промяна, разрешаването на проблеми на човешките взаимоотношения и развитието на способностите на хората с цел подпомагане на благоденствието. Социалната работа се намесва там, където хората си взаимодействат със средата. 
Социалните дейности подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се основават на социална работа, насочени са към подкрепа на членовете на кооперацията и техните семейства за осъществяване на ежедневните им дейности и постигане на социално включване.
Кооперация „Инвестиционен алианс” е отговорна към своите член-кооператори и спазвайки принципите на доброволност, солидарност и взаимопомощ, създаде фонд за социални дейности. Фондът подпомага членове на кооперацията и техните семейства при безработица, заболяване и неработоспособност. Подкрепя и организира социални събития, отпуска стипендии и инвестира в млади учени и таланти.
Чрез набраните във фонда средства кооперацията осъществява дейност по предоставяне на социални помощи.
Право на социално подпомагане имат членове на кооперацията и техните семейства и съжителстващи лица, които поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини не могат сами чрез труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности. От това право могат да се възползват ученици и студенти от семействата на членовете на кооперацията, които се обучават в средни или висши учебни заведения в редовна форма на обучение и нямат възможност да се издържат самостоятелно или да заплащат семестриалните си такси.
Помощи, които отпуска фондът за социални дейности са средства в пари, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица, които са член-кооператори или техните семейства. На ученици и студенти се отпускат помощи под формата на стипендия. Фондът подпомага млади учени и таланти с изявени творчески дарби и умения или с разработен проект, за който няма осигурено финансиране. Фондът подкрепя и организира социални събития, които са значими и са от полза за обществото. Помощите са целеви и еднократни.
Отпускат се след подаване на заявление до управителния съвет на кооперацията и след извършване преценка на:
- доходите на член-кооператора и неговото семейството;
- имущественото състояние;
- семейното положение;
- здравословното състояние;
- трудовата и учебната заетост;
- формата на обучение;
- разработен творчески или друг проект;
- възрастта;
- значимостта на социалното събитие и ползата му за обществото;
- други констатирани обстоятелства.
Кооперация „Инвестиционен алианс” по решение на управителния съвет може да организира дарителски кампании за подкрепа на определени каузи. Всеки един член-кооператор може да дари средства без условия, за да помогне там, където има най-голяма нужда. Ценим Вашето доверие в нашата преценка за най-целесъобразно оползотворяване на дарените от Вас средства. Така заедно помагаме за решаване на най-належащи хуманитарни нужди.