Новини

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на ИНВЕСТИЦИОНЕН АЛИАНС

04.03.2020 г.
хотел спс
Уважаеми членове на Инвестиционен Алианс,
във връзка с извънредното положение в страната 
Отменям Редовното Общо Събрание на кооперацията 
за неопределен период от време!
Събранието ще бъде проведено при първа възможност, 
за което ще бъдете уведомени, съгласно Устава.
Нека бъдем силни и заедно да се справим с влошената ситуация
Пожелавам ви здраве, късмет и много вяра!

Христо Боянов - Председател на Инвестиционен Алианс


ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ НА
КООПЕРАЦИЯ “ИНВЕСТИЦИОНЕН АЛИАНС”, НАСРОЧЕНО ЗА 

19.03.2020 г.

На основание чл.16 от Закона за кооперациите, чл. 18 от Устава, във връзка с Решение № 109-УС, взето с Протокол № 90 от 02.03.2020г. на УС, Управителният съвет на КООПЕРАЦИЯ “ИНВЕСТИЦИОНЕН АЛИАНС” – гр. Пловдив, свиква редовно Общо събрание на член-кооператорите, което ще се проведе на 
19.03.2020г. от 18:00 часа на адрес: гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3 (хотел „SPS”), 
конферентна зала, при следния дневен ред:

1. Утвърждаване на решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове;
2. Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на Кооперацията;
3. Одобряване на отчета на Управителния съвет за дейността на кооперацията през 2019 г.;
4. Приемане и одобряване на отчета на Контролния съвет;
5. Изменение и допълнение на Устава на кооперацията;
6. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет;
7. Разпределяне на печалбата по фондове;
8. Разпределяне на дивиденти;
9. Учредяване на кооперативно предприятие - ЕООД
10. Разни;               

Поканват се всички член-кооператори да вземат участие в работата на ОС лично или чрез редовно упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред и образеца на  пълномощно са на разположение на член-кооператорите на адреса на управление на кооперацията -  гр. Пловдив,  ул.  “Райко Даскалов“ № 68, ет. 6, офис № 5 - всеки работен ден от 9 до 16 часа  и  при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на член-кооператорите и техните пълномощници започва в 17.00 часа на 19.03.2020г. на мястото на провеждане на Общото събрание: гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3 (хотел „SPS”), конферентна зала. Пълномощниците трябва да са упълномощени с изрично писмено нотариално заверено пълномощно.
При липса на кворум, на основание чл. 17 ал. 2 ЗК и чл. 21 ал. 2 от Устава, заседанието на ОС ще започне един час по-късно (на 19.03.2020г. от 19.00 часа) на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове на кооперацията.
Поканата е изготвена от членовете на Управителния съвет в съответствие с Решение № 109-УС, взето с Протокол № 90 от 02.03.2020г. на УС.

Поканата е поставена на видно място чрез залепване на таблото за обявления по седалището и адреса на управление на Кооперацията на 04.03.2020г. Същата е публикувана на интернет сайта на кооперацията (www.bg-invest.eu) в рубрика „новини” на 04.03.2020г.