Новини

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на ИНВЕСТИЦИОНЕН АЛИАНС

09.06.2020 г.
hotel sps
ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ НА
КООПЕРАЦИЯ “ИНВЕСТИЦИОНЕН АЛИАНС”, НАСРОЧЕНО ЗА 24.06.2020 г.

На основание чл.16 от Закона за кооперациите, чл. 18 от Устава, във връзка с Решение № 117-УС, взето с Протокол № 94 от 08.06.2020г. на УС, Управителният съвет на КООПЕРАЦИЯ “ИНВЕСТИЦИОНЕН АЛИАНС” – гр. Пловдив, свиква редовно Общо събрание на член-кооператорите, което ще се проведе на
24.06.2020 г. от 18:00 часа на адрес: гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3 (хотел „SPS”), конферентна зала, при следния дневен ред:
 
1. Утвърждаване на решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове;
2. Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на Кооперацията;
3. Одобряване на отчета на Управителния съвет за дейността на кооперацията през 2019 г.;
4. Приемане и одобряване на отчета на Контролния съвет;
5. Изменение и допълнение на Устава на кооперацията;
6. Освобождаване на член на Управителния съвет;
7. Освобождаване от отговорност на Председателя на кооперацията и членовете на Управителния и Контролния съвет;
8. Разпределяне на печалбата по фондове;
9. Разпределяне на дивиденти;
10. Учредяване на кооперативно предприятие - ЕООД;
11. Разни;        

Поканват се всички член-кооператори да вземат участие в работата на ОС лично или чрез редовно упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред и образеца на  пълномощно са на разположение на член-кооператорите на адреса на управление на кооперацията -  гр. Пловдив,  ул.  “Райко Даскалов“ № 68, ет. 6, офис № 5 - всеки работен ден от 9 до 16 часа  и  при поискване им се предоставят безплатно.

Регистрацията на член-кооператорите и техните пълномощници започва в 17.00 часа на 24.06.2020 г. на мястото на провеждане на Общото събрание:
гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3 (хотел „SPS”), конферентна зала.
Пълномощниците трябва да са упълномощени с изрично писмено нотариално заверено пълномощно.


При липса на кворум, на основание чл. 17 ал. 2 ЗК и чл. 21 ал. 2 от Устава, заседанието на ОС ще започне един час по-късно (на 24.06.2020 г. от 19.00 часа) на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове на кооперацията.

Поканата е изготвена от членовете на Управителния съвет в съответствие с Решение № 117-УС, взето с Протокол № 94 от 08.06.2020 г. на УС.

Поканата е поставена на видно място чрез залепване на таблото за обявления по седалището и адреса на управление на Кооперацията на 09.06.2020 г. Същата е публикувана на интернет сайта на кооперацията (www.bg-invest.eu) в рубрика „новини” на 09.06.2020 г.