Новини

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на К-я ИНВЕСТИЦИОНЕН АЛИАНС 2021

26.05.2021 г.
парк хотел Пловдив
На основание чл.16 от Закона за кооперациите, чл. 18 от Устава, във връзка с Решение № 132-УС, взето с Протокол № 107 от 25.05.2021г. на УС, Управителният съвет на КООПЕРАЦИЯ “ИНВЕСТИЦИОНЕН АЛИАНС” – гр. Пловдив, свиква редовно Общо събрание на член-кооператорите, което ще се проведе на 17.06.2021г. от 18.00 часа на адрес: гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург № 38 (парк хотел „Пловдив”), конферентна зала, при следния дневен ред:

1. Утвърждаване на решенията на управителния съвет за приемане на нови членове;
2. Утвърждаване на решенията на управителния съвет за прекратяване на членство;
3. Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на кооперацията;
4. Одобряване на отчета на управителния съвет за дейността на кооперацията през 2020г.;
5. Приемане и одобряване на отчета на контролния съвет;
6. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет;
7. Разпределяне на печалбата по фондове;
8. Разпределяне на дивиденти;
9. Освобождаване на председателя на кооперацията и членовете на управителния съвет и избор на нов управителен съвет и председател;
10. Освобождаване на членовете на контролния съвет и избор на нов контролен съвет;
11. Разни;  
         

Поканват се всички член-кооператори да вземат участие в работата на ОС лично или чрез редовно упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред и образеца на  пълномощно са на разположение на член-кооператорите на адреса на управление на кооперацията -  гр. Пловдив,  ул.  “Райко Даскалов“ № 68, ет. 6, офис № 5 - всеки работен ден от 9 до 16 часа  и  при поискване им се предоставят безплатно.

Регистрацията на член-кооператорите и техните пълномощници започва в 17.00 часа на 17.06.2021г. на мястото на провеждане на Общото събрание:
гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург № 38 (парк хотел „Пловдив”), конферентна зала.


Пълномощниците трябва да са упълномощени с изрично писмено нотариално заверено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 17 ал. 2 ЗК и чл. 21 ал. 2 от Устава, заседанието на ОС ще започне един час по-късно (на 17.06.2021г. от 19.00 часа) на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове на кооперацията.

Поканата е изготвена от членовете на Управителния съвет в съответствие с Решение № 132-УС, взето с Протокол № 107 от25.05.2021г. на УС.

Поканата е поставена на видно място чрез залепване на таблото за обявления по седалището и адреса на управление на Кооперацията на 26.05.2021г.
Същата е публикувана на интернет сайта на кооперацията (www.bg-invest.eu) в рубрика „новини” на 26.05.2021г.