Новини

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на К-я ИНВЕСТИЦИОНЕН АЛИАНС 2022

02.03.2022 г.
URBAN
На основание чл.16 от Закона за кооперациите, чл. 18 от Устава, във връзка с Решение № 149-УС, взето с Протокол № 123 от 01.03.2022г. на УС, Управителният съвет на КООПЕРАЦИЯ “ИНВЕСТИЦИОНЕН АЛИАНС” – гр. Пловдив, свиква редовно Общо събрание на член-кооператорите, което ще се проведе на 25.03.2022г. от 18.00 часа на адрес:
гр. Пловдив, хотел „Ърбън” бул. „Кукленско шосе” № 30, конферентна зала, при следния дневен ред:


 
 1. Утвърждаване на решенията на управителния съвет за приемане на нови членове;
 2. Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на кооперацията;
 3. Одобряване на отчета на управителния съвет за дейността на кооперацията през 2021г.;
 4. Приемане и одобряване на отчета на контролния съвет;
 5. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет;
 6. Избор на член на контролния съвет;
 7. Освобождаване на подгласник в УС;
 8. Увеличаване на капитала на кооперацията;
 9. Изменение на решение № 16-ОС от 28.11.2017г. на общото събрание;
 10. Изменение на Устава на кооперацията в частта встъпителна вноска и дялов капитал;
 11. Разни;                                                                                                                                                   
Поканват се всички член-кооператори да вземат участие в работата на ОС лично или чрез редовно упълномощен представител.
Писмените материали по дневния ред и образеца на  пълномощно са на разположение на член-кооператорите на адреса на управление на кооперацията - 
гр. Пловдив,  ул.  “Райко Даскалов“ № 68, ет. 6, офис № 5 - всеки работен ден от 9 до 16 часа  и  при поискване им се предоставят безплатно.
Регистрацията на член-кооператорите и техните пълномощници започва в 17.00 часа на 25.03.2022г. на мястото на провеждане на Общото събрание:
гр. Пловдив, хотел „Ърбън”бул. Кукленско шосе № 30, конферентна зала. Пълномощниците трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно.
При липса на кворум, на основание чл. 17 ал. 2 ЗК и чл. 21 ал. 2 от Устава, заседанието на ОС ще започне един час по-късно (на 25.03.2022г. от 19.00 часа) на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове на кооперацията.

Поканата е изготвена от членовете на Управителния съвет в съответствие с Решение № 149-УС, взето с Протокол № 123 от 01.03.2022г. на УС.

Поканата е поставена на видно място, чрез залепване на таблото за обявления по седалището и адреса на управление на Кооперацията на 02.03.2022г.
Същата е публикувана на интернет сайта на кооперацията (www.bg-invest.eu) в рубрика „новини” на 02.03.2022г.