Новини

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на К-я ИНВЕСТИЦИОНЕН АЛИАНС 2023

31.05.2023 г.
хотел Ландмарк
ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ НА
КООПЕРАЦИЯ “ИНВЕСТИЦИОНЕН АЛИАНС”, НАСРОЧЕНО ЗА 16.06.2023 г.


На основание чл.16 от Закона за кооперациите, чл. 18 от Устава, във връзка с Решение № 188-УС, взето с Протокол № 147 от 22 май 2023 г. на УС, Управителният съвет на КООПЕРАЦИЯ “ИНВЕСТИЦИОНЕН АЛИАНС” –
гр. Пловдив, свиква редовно Общо събрание на член-кооператорите,
което ще се проведе на
16 юни 2023 г. от 18.00 часа на адрес: гр. Пловдив, ул. Свети Валентин № 1,
Landmark Creek Hotel & SPA – конферентна зала
,
при следния дневен ред: 

1. Утвърждаване на решенията на управителния съвет за приемане на нови членове;
2. Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на кооперацията;
3. Одобряване на отчета на управителния съвет за дейността на кооперацията през 2022 г.;
4. Приемане и одобряване на отчета на контролния съвет;
5. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет;
6. Утвърждаване на решение на УС за финансиране на дейността от ЧК и определяне на лихвен процент;
7. Обсъждане на нови инвестиционни проекти;
8. Увеличаване на дяловия капитал, чрез приемане на нови членове;
9. Разни;   
        

Поканват се всички член-кооператори да вземат участие в работата на ОС лично или чрез редовно упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред и образеца на  пълномощно са на разположение на член-кооператорите на адреса на управление на кооперацията -  гр. Пловдив,  ул.  “Райко Даскалов“ № 68, ет. 6, офис № 5 - всеки работен ден от 9 до 16 часа  и  при поискване им се предоставят безплатно.
 
Регистрацията на член-кооператорите и техните пълномощници започва в 17.30 часа на 16.06.2023 г. на мястото на провеждане на Общото събрание:
гр. Пловдив, хотел Ландмарк (гребна база) – конферентна  зала
 
Пълномощниците трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно с конкретния дневен ред.
При липса на кворум, на основание чл. 17 ал. 2 ЗК и чл. 21 ал. 2 от Устава, заседанието на ОС ще започне един час по-късно (на 16.06.2023 г. от 19.00 часа) на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове на кооперацията.

Поканата е изготвена от членовете на Управителния съвет в съответствие с Решение № 188-УС, взето с Протокол № 147 от 22 май 2023г. на УС.

Поканата е поставена на видно място, чрез залепване на таблото за обявления по седалището и адреса на управление на Кооперацията на 31.05.2023 г.

Същата е публикувана на интернет сайта на кооперацията (www.bg-invest.eu) в рубрика „новини” на 31.05.2023 г.,
както и във вайбър групата на Инвестиционен Алианс – "CIA"