Новини

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на К-я ИНВЕСТИЦИОНЕН АЛИАНС 2024

23.03.2024 г.
ърбън
На основание чл.16 от Закона за кооперациите, чл. 18 от Устава, във връзка с Решение № 193-УС, взето с Протокол № 151 от 22.03.2024г. на УС, Управителният съвет на КООПЕРАЦИЯ “ИНВЕСТИЦИОНЕН АЛИАНС” – гр. Пловдив, свиква редовно Общо събрание на член-кооператорите, което ще се проведе на 08.04.2024г. от 18,30 часа на адрес: гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ № 30, хотел „Ърбън“ (конферентна зала) при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за продажба на движимо и недвижимо имущество на кооперацията и определяне на цени;
2. Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на кооперацията;
3. Одобряване на отчета на Управителния съвет за дейността на кооперацията през 2023 г.;
4. Приемане и одобряване на отчета на Контролния съвет;
5. Освобождаване от отговорност на Председателя на кооперацията и членовете на Управителния и Контролния съвет;
6. Вземане на решение за дейността на кооперацията
7. Разни;


            Поканват се всички член-кооператори да вземат участие в работата на ОС лично или чрез редовно упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред и образеца на пълномощно са на разположение на член-кооператорите на адреса на управление на кооперацията -  гр. Пловдив,  ул.  “Райко Даскалов“ № 68, ет. 6, офис № 5 - всеки работен ден от 9 до 16 часа  и  при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на член-кооператорите и техните пълномощници започва в 18,00 часа на 08.04.2024г. на мястото на провеждане на Общото събрание: гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ № 30, хотел „Ърбън“ (конферентна зала). Пълномощниците трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно.
При липса на кворум, на основание чл. 17 ал. 2 ЗК и чл. 21 ал. 2 от Устава, заседанието на ОС ще започне един час по-късно (на 08.04.2024г. от 19.30 часа) на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове на кооперацията.
Поканата е изготвена от членовете на Управителния съвет в съответствие с Решение № 193-УС, взето с Протокол № 151 от 22.03.2024г. на УС.
Поканата е поставена на видно място чрез залепване на таблото за обявления по седалището и адреса на управление на Кооперацията на 23.03.2024г. Същата е публикувана на интернет сайта на кооперацията (www.bg-invest.eu) в рубрика „новини” на 23.03.2024г.