Новини

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на К-я ИНВЕСТИЦИОНЕН АЛИАНС

05.03.2019 г.
хотел кендрос пловдив
На основание чл.16 от Закона за кооперациите, чл. 18 от Устава, във връзка с Решение № 72-УС, взето с Протокол № 59 от 04.03.2019г. на УС, Управителният съвет на КООПЕРАЦИЯ “ИНВЕСТИЦИОНЕН АЛИАНС” – гр. Пловдив, свиква редовно Общо събрание на член-кооператорите, което ще се проведе на
21.03.2019 г. от 18:00 часа на адрес: гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 268 (хотел „Кендрос”), конферентна зала,
при следния дневен ред:

1. Утвърждаване на решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове;
2. Утвърждаване на решение на УС за прекратяване на членството в кооперацията на
    Бойко Крекманов;
3. Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на Кооперацията;
4. Одобряване на отчета на Управителния съвет за дейността на кооперацията през 2018г.;
5. Приемане и одобряване на отчета на Контролния съвет;
6. Изменение и допълнение на Устава на кооперацията;
7. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на
    управителния и контролния съвет;
8. Разпределяне на печалбата по фондове;
9. Разпределяне на дивиденти;
10. Освобождаване на член на управителния съвет;
11. Избор на нов член на управителния съвет;
12. Разни;  
            

Поканват се всички член-кооператори да вземат участие в работата на ОС лично или чрез редовно упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред и образеца на  пълномощно са на разположение на член-кооператорите на адреса на управление на кооперацията -  гр. Пловдив,  ул.  “Райко Даскалов“ № 68, ет. 6, офис № 5 - всеки работен ден от 9 до 16 часа  и  при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на член-кооператорите и техните пълномощници започва в 17.00 часа на 21.03.2019г. на мястото на провеждане на Общото събрание: гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 268 (хотел „Кендрос”), конферентна зала. Пълномощниците трябва да са упълномощени с изрично писмено нотариално заверено пълномощно.
При липса на кворум, на основание чл. 17 ал. 2 ЗК и чл. 21 ал. 2 от Устава, заседанието на ОС ще започне един час по-късно (на 21.03.2019г. от 19.00 часа) на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове на кооперацията.
Поканата е изготвена от членовете на Управителния съвет в съответствие с Решение № 72-УС, взето с Протокол № 59 от 04.03.2019г. на УС.

Поканата е поставена на видно място чрез залепване на таблото за обявления по седалището и адреса на управление на Кооперацията на 05.03.2019г. Същата е публикувана на интернет сайта на кооперацията (www.bg-invest.eu) в рубрика „новини” на 05.03.2019г.