Социални дейности

Кооперация Инвестиционен Алианс е отговорна към своите член-кооператори и спазвайки принципите на доброволност, солидарност и взаимопомощ, създаде фонд за социални дейности. Фондът подпомага членове на кооперацията и техните семейства при беработица, заболяване и неработоспособност. Подкрепя и организира социални събития, отпуска стипендии и инвестира в млади учени и таланти.

 
принципи
Принципи
Принципите на човешките права и социалната справедливост
са фундаментални за социалната работа.

 
повече»