ВзаимоСпомагателна Каса

Банката е място, където ще ти отпуснат пари, ако им докажеш, че не ти трябват.
Ако си член на ВзаимоСпомагателната Каса на Кооперация "Инвестиционен Алианс",
това означава, че парите ти трябват и не се налага да ходиш до банката.

________________________________________________________________________________


 

ЗАЩО ДА СТАНА ЧЛЕН НА ВСК?


Текст...

 

КОЙ МОЖЕ ДА СТАНЕ ЧЛЕН НА ВСК ?


Член на ВСК може да стане всеки член на кооперация „Инвестиционен алианс”.
Членството във ВСК е доброволно.
 

КАК ДА СТАНА ЧЛЕН НА ВСК ?


Членовете на ВСК се приемат със заявление, адресирано до управителния съвет, в което декларират, че са запознати с правилника за устройството и дейността на ВСК и че ще спазват правата и задълженията, предвидени в него.
Към заявлението се прилага копие от платежен документ за внесена встъпителна вноска и месечна дялова вноска. Същите могат да бъдат изпращани и по електронен път.
Управителният съвет на ВСК разглежда заявленията за членство и взема решения по тях. Членуването във ВСК започва от датата на протокола, с който е взето решението.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО ВСК 560 Kb (pdf) свали

КАКВИ СА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МИ КАТО ЧЛЕН НА ВСК ?


Всеки член на ВСК има право да:
1. получава заеми;
2. получава  помощ при остра материална нужда;
3. изисква и получава справки по своята партида;
4. бъде поръчител най-много на трима заемополучатели едновременно.
5. тегли до три четвърти от натрупаните си дялови вноски без поръчители, еднократно за период от дванадесет месеца, в случай, че не е ползвател или поръчител по заем.
 
Всеки член на ВСК е длъжен да:

1. внесе еднократна встъпителна вноска;
2. плаща редовно минималния размер на месечните си дялови вноски и да поддържа средствата си във ВСК в установените размери;
3. погасява получените от него заеми в установените размери и срокове;
4. изплаща заемите на нередовни длъжници, на които е поръчител;
5. възстановява получените от него помощи;
6. носи солидарна отговорност за отпуснатите заеми на други членове на ВСК, на които е поръчител;
7. информира органите на управление на ВСК при промяна на работното си място или при безработица.
 

КАКВО МИ СТРУВА?


Еднократна встъпителната вноска, в размер на 25 лева. Тя се внася към момента на приемането на члена на ВСК и покрива разходите по приемането на нови членове и други административни разходи, свързани с дейността на ВСК. Встъпителната вноска е невъзвращаема. 
Дяловият капитал се набира чрез месечни дялови вноски от членовете. Минималният размер на месечната дялова вноска е равен на 20 лева. Членовете по свое желание могат да внасят и по-големи месечни дялови вноски или еднократни суми за придобиване на право на заеми в максимален размер.

Важно е да знаете, че натрупаните във ВСК дялови вноски са гарантирани
и Ви се връщат при напускане.

 

КАК МОГА ДА ПОЛУЧА ЗАЕМ?


ВСК предоставя на редовните си членове, членували в нея най-малко 1 година заеми при облекчени условия и при минимални отчисления.
 
Кандидатстването за предоставянето на заем от ВСК става с подаването на:
1.Заявление за отпускане на заем;
2. Документи за доходите на заемоискателя и поръчителите;
3. Служебна бележка за ангажимента на работодателя да удържа от трудовото възнаграждение вноската за възстановяване на заема;
4. Декларация от кандидата, че има остатъчен доход след удръжки не по-малко от размера на минималната работна заплата, определена за страната месечно за член от семейството;
5. Копие от удостоверение за членство в кооперация „Инвестиционен алианс”;
6. Копие от лична карта;

При наличие на необходимите условия за отпускане на заем:
1. Кандидатът получава писмено потвърждение (вкл. по е-mail), че искането му е одобрено.
2. Кандидатът получава договор, който включва всички условия по ползване и връщане на заема. Към договора се прилага и погасителен план.
3. Договорът се подписва от получателя на заема и поръчителите;

Усвояването на одобрения заем е еднократно по сметка на заемополучателя в срок до 3 дни след подписване на договора от председателя на Управителния съвет на ВСК.