ВзаимоСпомагателна Каса

Банката е място, където ще ти отпуснат пари, ако им докажеш, че не ти трябват.
Ако си член на ВзаимоСпомагателната Каса на Кооперация "Инвестиционен Алианс",
това означава, че парите ти трябват и не се налага да ходиш до банката.

________________________________________________________________________________


 

КАК ВРЪЩАМ ЗАЕМА?


Възстановяването на заема се извършва всеки месец на равни вноски, изплащани от заемополучателя, съгласно погасителния план по банкова сметката на ВСК, на каса на ВСК или на касите на Изи пей.
Получателят на заема може да избере предпочитана дата за изплащане на вноските. Предоставеният заем може да бъде възстановен предсрочно по всяко време.

При прекратяване на членството в кооперация „Инвестиционен алианс”, се прекратява и членството във ВСК. В този случай, ако лицето ползва заем, той следва да бъде възстановен на ВСК незабавно.
 

КАКВИ ЗАЕМИ СЕ ОТПУСКАТ?


При отпускане на заемите, размерът им трябва да бъде напълно обезпечен от натрупаните дялови вноски от заемоискателя и поръчителите.
Това правило не се прилага, ако заемът, който се отпуска е в размер, равен на три четвърти от натрупаните дялови вноски на заемоискателя.

Взаимоспомагателната каса отпуска:
1. краткосрочни заеми със срок на погасяване до 6 месеца;
2. дългосрочни заеми със срок на погасяване до 18 месеца;

Всеки член на ВСК може едновременно да ползва краткосрочен и дългосрочен заем.
Заем се отпуска срещу поръчителство на най-много трима членове на ВСК.
 

КАКВИ СА РАЗХОДИТЕ И ЛИХВИТЕ ПО ЗАЕМИТЕ?


Върху размера на отпуснатия заем се удържа отчисление в размер на 3%. Отделно от заемоискателя се удържат и разходите по застраховка „Живот” (ако има такава), сключена в полза на ВСК. Отчисленията се удържат еднократно в момента на предоставяне на заема.
При отпускане на заем до три четвърти от размера на натрупаните дялови вноски, върху размера на заема се удържа отчисление единствено в размер на 3%.
ВСК начислява върху отпуснатите заеми лихва, в размер на 1% върху общата сума на заема. Лихвата се удържа еднократно в момента на предоставяне на заема. При отпускане на заем до три четвърти от размера на натрупаните дялови вноски, лихва не се дължи.

ВСК не е банка, а е инструмент за подпомагане на членовете на кооперацията, за да осигури техния спокоен живот и благоденствие. Защото банкерството е заченато в неправда и родено в грях, а според един анекдот „Банкер е човек, който ще ви заеме чадър в слънчево време, за да си го поиска точно, когато завали дъжд”.
 
ПРАВИЛНИК за Устройството и Дейността на ВСК на КИА 840 Kb (pdf) свали